Hareem Shah says she doesn’t regret slapping Mufti Qavi